Belangenconflict

3.    Welke maatregelen neemt ons kantoor

NAVIGATIEBALK

ASSURFIMID-GEDRAGSREGELS

 

Verzekeringen NOTEBAERT handelt volledig volgens de gedragsregels van AssurMifid en de daarbijhorende verplichtingen, naleven van belangenconflicten . Bij klachten kan beroep gedaan worden op de OMBUDSDIENST DER VERZEKERINGEN.

 

De complete tekst kan u terugvinden op de bijgevoegde site:

 

http://www.fvf.be/nl/assurmifid-gedragsregels-283.htm

 

 

 

VERZEKERINGEN NOTEBAERT BIESTSTRAAT 5 8573 TIEGEM

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) mijn kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van mijn kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft mijn kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

-      Situaties waarbij mijn kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

-      Situaties waarbij mijn kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

Mijn kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

-      Een interne instructienota;

-      Een aangepast verloningsbeleid;

-      Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

-      Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

-      Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

-      Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van mijn kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?   Mogelijk belangenconflict geîndenticeerd?

Vraag 1 : werd de MIFID grondwet nageleefd?  Neen: geen dienstverlening  

Indien JA:  vraag 2: Volstaan maatregelen van BEHEER?  Ja:  Dienstverlening 

Zoniet: Specifieke transparantie vereist en dienstverlening.

5.Vergoeding

“Voor mijn diensten van verzekeringsbemiddeling ontvang ik in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door mijn kantoor. Voor meer informatie contacteer mijn kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvang ik voor

mijn diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

6. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie mijn maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door mijn kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met mij contact op nemen voor meer informatie.