Privacyverklaring

CONTACT

 

Peter NOTEBAERT

Bieststraat 5

8573 Tiegem

 

GSM: 0489 76 11 33

E-mail:

advies@verzekeringennotebaert.be

 

FSMA: 108879A

KBO: 0836 604 610

ING: BE62 6528 1765 9461

OPENINGSUREN

 

Maandag tot vrijdag:

8u30 - 11u00 

 

Dinsdag en donderdag:

14u00 - 17u00

 

Alle momenten mogelijk op afspraak

PRIVACYVERLARING

Verzekeringen NOTEBAERT vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens. Verzekeringen NOTEBAERT verwerkt uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier.

De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Verzekeringen NOTEBAERT deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door Verzekeringen NOTEBAERT verzameld worden (zoals bijvoorbeeld uw naam, leeftijd en adres in het kader van het afsluiten van een verzekeringspolis) maken het voorwerp uit van het beheer van de contracten die u wenst via de bemiddeling van ons kantoor. Deze persoonsgegevens worden overgemaakt aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) voor het uitoefenen van de door u gevraagde opdrachten. Ook wanneer het louter bij een offerte blijft en er geen polis op volgt zal Verzekeringen NOTEBAERT uw privacy garanderen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Verzekeringen NOTEBAERT, Bieststraat 5 te Tiegem, is overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 gehouden tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden.

Verzekeringen NOTEBAERT verwerkt de verkregen persoonsgegevens overeenkomstig de Europese verordening ‘gegevensbescherming’ van 27 april 2016.

 

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt Verzekeringen NOTEBAERT uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten (*), als onafhankelijk verzekeringsbemiddelaar te kunnen aanbieden.

(*): advies en opvolging van klanten zowel voor wat betreft offertes, contracten en schade-dossiers

Verzekeringen NOTEBAERT verwerkt de persoonsgegevens om:

 • informatie te bezorgen;
 • beheer van uw verzekeringspolissen;
 • offertes te berekenen;
 • polissen af te sluiten;
 • schade-dossiers te beheren;
 • commerciële boodschappen te sturen, na uw toestemming te hebben gekregen;
 • vragen te beantwoorden en
 • afspraken te maken.

Verzekeringen NOTEBAERT kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.

Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om  u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

 • Naam en voornaam
 • Adres (postcode en gemeente)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • E-mailadres
 • Datum rijbewijs
 • Beroep
 • Medische gegevens, enkel na ontvangst van uw expliciete toestemming

Via de website worden volgende gegevens verwerkt:

 • Bezoekersstatistieken: totaal aantal bezoekers (per dag, week, maand, jaar), datum en tijdstip, type apparaat (desktop, mobiel) en browsers
 • Bij contact met Verzekeringen NOTEBAERT via de website (e-contact, schade online, mijn klantenzone) : naam, e-mailadres, bericht, datum en tijdstip

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail (advies@verzekeringennotebaert.be) of een brief (Bieststraat 5, 8573 Tiegem) sturen.

 

 

Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Verzekeringen NOTEBAERT heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Verzekeringen NOTEBAERT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Verzekeringen Notebaert de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie

 

Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.

Om u daarover te informeren, publiceert Verzekeringen NOTEBAERT op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

 

Versie 4 – 04/10/2019


 


DISCLAIMER

 

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Verzekeringen Notebaert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat Verzekeringen Notebaert alle inhoud controleert, garandeert Verzekeringen Notebaert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door Verzekeringen Notebaert worden gewijzigd.

Verzekeringen Notebaert heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk ons zo spoedig mogelijk te contacteren. Verzekeringen Notebaert is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Auteursrecht

 

De op Verzekeringen Notebaert gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met Verzekeringen Notebaert. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.