Privacyverklaring

PRIVACYVERLARING


NTB Assur vof werkt onder de commerciële benaming Verzekeringen NOTEBAERT.

NTB Assur vof vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens. NTB Assur vof verwerkt uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier.

De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop NTB Assur vof  deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door NTB Assur vof verzameld worden (zoals bijvoorbeeld uw naam, leeftijd en adres in het kader van het afsluiten van een verzekeringspolis) maken het voorwerp uit van het beheer van de contracten die u wenst via de bemiddeling van ons kantoor. Deze persoonsgegevens worden overgemaakt aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) voor het uitoefenen van de door u gevraagde opdrachten. Ook wanneer het louter bij een offerte blijft en er geen polis op volgt zal NTB Assur vof uw privacy garanderen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

NTB Assur vof, Bieststraat 5 te Tiegem, is overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 gehouden tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden.

NTB Assur vof verwerkt de verkregen persoonsgegevens overeenkomstig de Europese verordening ‘gegevensbescherming’ van 27 april 2016.

 

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt NTB Assur vof uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten (*), als onafhankelijk verzekeringsbemiddelaar te kunnen aanbieden.

(*): advies en opvolging van klanten zowel voor wat betreft offertes, contracten en schade-dossiers

NTB Assur vof verwerkt de persoonsgegevens om:

 • informatie te bezorgen;
 • beheer van uw verzekeringspolissen;
 • offertes te berekenen;
 • polissen af te sluiten;
 • schade-dossiers te beheren;
 • commerciële boodschappen te sturen, na uw toestemming te hebben gekregen;
 • vragen te beantwoorden en
 • afspraken te maken.

NTB Assur vof kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.

Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om  u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

 • Naam en voornaam
 • Adres (postcode en gemeente)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Nummer van uw identiteitskaart en data geldigheidsduur (enkel voor producten LEVEN)
 • E-mailadres
 • Datum rijbewijs
 • Beroep
 • Medische gegevens, enkel na ontvangst van uw expliciete toestemming

Via de website worden volgende gegevens verwerkt:

 • Bezoekersstatistieken: totaal aantal bezoekers (per dag, week, maand, jaar), datum en tijdstip, type apparaat (desktop, mobiel) en browsers
 • Bij contact met NTB Assur vof via de website (e-contact, schade online, mijn klantenzone) : naam, e-mailadres, bericht, datum en tijdstip

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail (advies@verzekeringennotebaert.be) of een brief (Bieststraat 5, 8573 Tiegem) sturen.

  

Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. NTB Assur vof heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. NTB Assur vof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat NTB Assur vof de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie

 

Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.

Om u daarover te informeren, publiceert NTB Assur vof op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

 

Versie 5 – 20/12/2019


 


DISCLAIMER

 

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. NTB Assur vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat NTB Assur vof alle inhoud controleert, garandeert NTB Assur vof niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door Verzekeringen Notebaert worden gewijzigd.

NTB Assur vof heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk ons zo spoedig mogelijk te contacteren. NTB Assur vof is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Auteursrecht

 

De op NTB Assur vof gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met NTB Assur vof. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.