Professionelen
Mid section of man calculating bills on mobile phone

Uw aansprakelijkheid

 • BA uitbating - onderneming

Een verzekering Ba-uitbating dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade aan derden die het gevolg is van een schadegeval die zich voordeed tijdens de uitoefening van uw activiteit.

 • BA beroep

De verzekering Ba-beroep heeft tot doel zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van de geleverde diensten.

De meeste professionelen zijn hetzij wettelijk, hetzij deontologisch verplicht deze verzekering af te sluiten.

Een verzekering Ba-beroep richt zich tot ondernemingen die hoofdzakelijk een intellectuele activiteit uitoefenen, zoals accountants, juridische beroepen, artsen, architecten, IT-consultants...

 • Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing

De objectieve aansprakelijkheidsverzekering Brand & Ontploffing is een bij wet verplichte verzekering bij uitbating van bepaalde publiekstoegankelijke ruimtes zoals restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sportzalen, scholen...

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Als zaakvoerder, bestuurder of directielid kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten en nalatigheden binnen het uitvoeren van uw functie.


Gebouwen

 • Alle bouwplaats risico's en montagepolis

Deze verzekering beschermt de bouwheer en alle deelnemers tegen verliezen door diefstal en/of schade aan de op te richten of te verbouwen bouwwerken. Tevens wordt de schade veroorzaakt aan derden verzekerd.

 • Brandverzekering

Een standaard brandverzekering voor uw handelszaak dekt volgende waarborgen:

Brand en aanverwante gevaren

Storm, hagel, sneeuw - en ijsdruk

Waterschade

Glasbraak

Natuurrampen

Ba gebouw (eigenaar)


Optioneel kunt u uw brandpolis uitbreiden met:

Diefstal

Onrechtstreekse verliezen

Rechtsbijstand


Net zoals bij het verzekeren van uw particuliere woning is het belangrijk dat ook uw handelszaak voor de correcte kapitalen wordt verzekerd. Deze kapitalen kunnen bepaald worden in samenspraak, na een nieuwbouwwaardeschatting of door een expert.

 • Verzekering bedrijfsschade

Deze verzekering dekt de economische gevolgschade daar waar de brandverzekering de materiële schade dekt.

 • Verzekering machinebreuk

Deze verzekering komt tussen bij het vergoeden van kosten van herstelling en vervanging van de beschadigde machine, bij alle onvoorziene en plotselinge schade, op enkele uitzonderingen na.

Ook diefstal van de verzekerde machines of schade aan onderdelen kunnen verzekerd worden.


Pensioen

 • Groepsverzekering
 • Individueel pensioentoezegging  (IPT)
 • Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ of SVAPZ)
 • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)


Voertuigen

 • Vrachtwagens
 • Wagenparkverzekering


Ongeval en ziekte

 • Arbeidsongevallen voor werknemers

Als werkgever bent u volgens de Belgische Wet verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten zodra u personeel tewerkstelt.

Deze verzekering komt tussen bij een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dit zowel op het werk, als onderweg van en naar het werk.

 • Hospitalistieverzekering
 • Gewaarborgd inkomen

De verzekering gewaarborgd inkomen biedt u als zelfstandige een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Wanneer u door ziekte of ongeval gedurende een langere periode niet meer kunt werken, ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij een maandelijkse rente. Deze rente wordt berekend op basis van uw fysiologische en economische arbeidsongeschiktheid.


Rechtsbijstand

 • Rechtsbijstandverzekering
CONTACT

 

Peter NOTEBAERT

Bieststraat 5

8573 Tiegem

 

GSM: 0489 76 11 33

E-mail: advies@verzekeringennotebaert.be


OPENINGSUREN

 

Maandag tot vrijdag:

8u30 - 11u00 

 

Dinsdag en donderdag:

14u00 - 17u00

 

Alle momenten mogelijk op afspraak

NTB Assur VOF


Ondernemingsnummer: 0737.889.292

Bankrekening: BE57 3631 9507 6235

RPR GENT Afdeling Kortrijk 0737.889.292

Logo NTB Assur VOF